standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Iłży,
www.ilza.pl
-Dane
-Ogłoszenia
-RODO
Organy władzy
Statuty
Akty prawa miejscowego
Wybory i referenda
Prawo lokalne
Finanse, podatki
Uchwały
Oświadczenia majątkowe
Zamówienia publiczne
Inne
Ochrona środowiska
Sprawozdania / Kontrole
Serwis
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Komisje


Kadencja 2014 - 2018


KOMISJA REWIZYJNA

Skład komisji:


 1. Andrzej Fiołna

 2. Ryszard Duraziński

 3. Marek Adamus

 4. Jolanta Borek

 5. Sławomir Ginał

 6. Stanisław Kuc


Zakres działania Komisji Rewizyjnej określa Rozdział V Statutu Gminy Iłża zatwierdzonego uchwałą nr

Uchwały Nr XLVII/245/14 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 30 stycznia 2014 r.


Załacznik nr 1 do Uchwały


Załącznik nr 2 do Uchwały


KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY SPORTU i TURYSTYKI

Skład Komisji:


 1. Jacek Skiba

 2. Cezary Ziembicki

 3. Jolanta Borek

 4. Renata Iluchin

 5. Agnieszka Kaczmarzyk

 6. Beata Głud


Zakres działania:

 • Promocja i ochrona zdrowia

 • Pomoc społeczna mieszkańcom gminy w tym m.in. zasady przydziału środków i dotacji na pomoc społeczną

 • Przeciwdziałanie patologii społecznej i przemocy w rodzinie

 • Oświata i wychowanie w tym funkcjonowanie domów kultury i bibliotek i innych placówek kulturalno - oświatowych

 • Rozwój kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji z uwzględnieniem posiadanej bazy

 • Popularyzowanie masowej kultury fizycznej i turystyki

 • Promowanie Gminy Iłża


KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Skład Komisji:


 1. Jarosław Słomka

 2. Sławomir Ginał

 3. Marek Adamus

 4. Ryszard Duraziński

 5. Cezary Ziembicki

 6. Agnieszka Kaczmarzyk

 7. Maria Mazur


Zakres działania:

 • Współdziałanie z Policją, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi instytucjami społecznymi w zakresie kształtowania działalności profilaktycznej

 • Ocena funkcjonowania, działalności i efektywności OSP w mieście i gminie Iłża

 • Utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

 • Utrzymanie obiektów administracji (mienie komunalne), obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 • Ocena funkcjonowania przedsiębiorstw oczyszczania miasta, składowania, godspodarka odpadami

 • Gospodarka gruntowa, wodna i leśna

 • Ochrona środowiska i zasobów naturalnych

 • Planowanie i realizacja inwestycji ekologicznych


KOMISJA BUDŻETU i FINANSÓW


 1. Stanisław Kuc

 2. Cezary Nobis

 3. Jacek Skiba

 4. Beata Głud

 5. Renata Iluchin

 6. Maria MAzur

 7. Jolanta Borek


Zakres działania:

 • Opiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Iłża na rok kalendarzowy

 • Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu na pierwsze półrocze oraz rok kalendarzowy

 • Kontrola wykonania budżetu Gminy Iłża

 • Prowadzenia stałej analizy wydatków i wpływów do budżetu gminy oraz prezentowanie opinii w sprawie kwartalnej informacji o sytuacji finansowej gminy

 • Kształtowanie polityki finansowej Gminy

 • Opiniowanie projektów zmian uchwały budżetowej oraz uchwały o procedurze uchwalenia budżetu

 • Opiniowanie wniosków dotyczących zaciągnięcia kredytów i pożyczek

 • Opiniowanie projektów finansowania inwestycji własnych Gminy Iłża


KOMISJA STATUTOWO - REGULAMINOWA


 1. Cezary Nobis

 2. Stanisław Kuc

 3. Jarosław Słomka

 4. Jacek Skiba

 5. Andrzej Fiołna


Zakres działania:

 • Wnoszenie zmian w Statucie

 • Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę bądź Burmistrza, a także spraw przedkładanych przez członków komisji w szczególności pod względem zgodności z obowiązującym prawem.

 • Aktualizacja treści Statutu

 • Analiza funkcjonowania Urzędu Miejskiego w kontekście realizacji statutowych zadań gminy

 • Współpraca z Radami Wspólnot Samorządowych

 • Opiniowanie zmian w statutach jednostek i zakładów budżetowych

udostępniono: 31.01.17 22:47 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Robert Korpula
| dziennik zmian | wersja do druku